Psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van psychische hulp die aangewezen kan zijn als het niet mogelijk lijkt je psychische klachten of problemen alleen of met vrienden/familie op te lossen. Het doel van psychotherapie is om je klachten en problemen te verminderen, te doen opklaren of beter hanteerbaar te maken. Psychotherapie kan je helpen om moeilijke en pijnlijke ervaringen te verwerken, om tot meer aanvaarding van jezelf en van anderen te komen, of om moeilijke situaties anders te bekijken en aan te pakken.

Als therapeut vertrekken we vanuit…
… de mogelijkheden, noden en behoeftes van cliënten
… een houding van echtheid en aanvaarding

In Balansana mag er zijn wat er is, jij en alles wat je meedraagt. Ook al is het moeilijk om te benoemen. Ook al is het moeilijk om naar te kijken. Het mag er zijn.
… de overtuiging dat elk persoon uniek is

Een probleem wordt met andere woorden steeds bekeken tegen de achtergrond van wie jij bent in al je aspecten. Wij geloven dat echte oplossingen aansluiten bij wie jij in wezen bent en bij de unieke situatie waarin jij je bevindt.
… het geloof dat elkeen kwaliteiten bezit

Wij helpen je meer zicht te krijgen op jezelf, niet alleen op je problematische delen, maar ook op de sterke kanten van je persoonlijkheid die je je soms moeilijk toe-eigent, wij zoeken samen naar krachten en hulpbronnen.
… het zelfhelend vermogen in ieder van ons

Als psychotherapeut dragen wij geen oplossingen aan maar helpen wij je in het zoeken naar oplossingen.
… het belang van goed contact met de therapeut en therapieplek

Wij willen een veilig klimaat creëren waarin je je uitgenodigd voelt om je te tonen en te ontplooien.
… het belang van goed contact met jezelf

In psychotherapie nodigen wij je uit om stil te staan en te ervaren wat er in je omgaat. Wij helpen je om te verdiepen, in contact te komen met gevoelens en deze te verwoorden.
… het belang van goed contact met betekenisvolle anderen

Wij geloven dat je als persoon deel uitmaakt van een ruimer geheel en kunnen anderen waar gewenst in de therapie betrekken.
… het belang om dingen tijd te geven en tijd te durven nemen

Psychotherapie is een proces dat ups en downs kent, er komen vaak moeilijke onderwerpen aan bod. Psychische moeilijkheden en problemen hebben zich vaak in de loop van de tijd herhaald en bestendigd, waardoor ze niet in een vingerknip weg te werken zijn.

In Balansana worden volgende psychotherapeutische behandelingen aangeboden:

Gesprekstherapie

Gesprekstherapie kan helderheid scheppen in je gedachten en je gevoelens. Het geeft ondersteuning en inzicht zodat je meer grip hebt op het geheel en vanuit eigen kracht veranderingen durft aan te gaan.
Gesprekstherapie schept m.a.w. de voorwaarden waarbinnen je eigen oplossingen en waarden kunt (her)vinden.

Cliëntgerichte gesprekstherapie wordt gekenmerkt door drie P’s:

 • Persoonsgericht houdt in dat je persoon centraal staat, niet je de psychische ‘stoornis/verstoring’.
 • Wat voor iemand ben je? Hoe kijk je zelf tegen je klachten aan?
 • Hoe beleef je je situatie? Het gaat er hierbij niet om hoe wij als psychotherapeut jouw problemen zien, maar vooral om de betekenis die je er zelf aan geeft.

Het proces van gesprekstherapie kun je inzetten als een veilige gelegenheid om te oefenen met je mogelijkheden. In het dagelijks leven is daar niet altijd ruimte voor.
Het is ook niet makkelijk om veranderingen door te voeren zonder te kunnen oefenen.
Je krijgt in therapie de ondersteuning die je nodig hebt om je kwaliteiten ruimte te geven, ideeën, gedachten en gevoelens te laten groeien.

Doelgroep

Kinderen en Adolescenten (vanaf 13 jaar) al dan niet met hun ouders, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen.

Hiervoor kan je terecht bij  An Burvenich,  Katleen De Vos  en Anneleen Dijkstra.

Creatieve Therapie

Creatieve therapie is een meer ervaringsgerichte vorm van therapie waarin ‘doen’ centraal staat. Creatieve werkvormen zijn een middel om te komen tot verandering, ontwikkeling en/of aanvaarding. Focus ligt op beeldend werk: schilderen, tekenen, werken met klei en allerhande materialen.
Daarnaast kunnen andere werkvormen worden ingezet als het werken met metaforen en verhalen, dans en beweging, drama, geleide fantasie, zintuiglijk werk, ademhaling en stemwerk,…

Creatieve therapie biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen die:

 • moeite hebben met verbale communicatie of hierin voorzichtig willen zijn
 • geen woorden kunnen vinden voor wat ze ervaren
 • moeilijk contact kunnen maken met innerlijke belevingen
 • moeite hebben om emoties te ordenen en te overzien

Men hoeft geen ervaring te hebben op creatief gebied. We geloven dat ieder van ons voldoende creativiteit in zich draagt. Het accent ligt op experimenteren en ‘doen wat men voelt’.
Eerder dan het eindresultaat is het proces ernaartoe van belang.

Hiervoor kan je terecht bij An Burvenich.

Contextuele Psychotherapie/Gezinstherapie

De contextuele benadering ziet de eigen levensgeschiedenis als bron van herstel en verandering in het persoonlijk leven en richt zich daarmee ook op de toekomst. Vaak zijn daar patronen, gedachten, waarden en normen in te ontdekken die onbewust een grote rol spelen in je dagelijks leven, in de omgang met elkaar of bijvoorbeeld ook op het werk waar je geen vat op lijkt te hebben.

We werken hoofdzakelijk via individuele gesprekstherapie waarbij we zoveel mogelijk de ruimere context in het individuele gesprek trachten binnen te brengen (ouders, broer(s) /zus(s)en, huidig gezin, kinderen,…). Indien het therapeutisch proces dit vraagt, wordt er gewerkt met (ouder) paren, gezinnen, e.d.. Het aantal sessies is afhankelijk van persoon en problematiek.

Samen verkennen we je hulpvraag en je levensgeschiedenis met behulp van het maken van een genogram (stamboom). We trachten zicht te krijgen op het verband wat er kan zijn tussen toen en nu. Het maken van een stamboom is daarbij een leidraad die helpt nieuwe inzichten over jezelf te krijgen. Inzicht dat je in staat stelt het roer om te gooien.

Doelgroep

 • je krijgt zicht op het probleem en de ontstaansgeschiedenis daarvan wat onbewust zijn wortels kan hebben in de familiegeschiedenis;
 • die kennis leidt tot het kunnen maken van nieuwe keuzes die je in vrijheid kan en mag maken;
 • je krijgt zicht op hoe je in relaties vrijer kan worden en hoe je zelf de balansen kan bewaken;
 • je kan meer en meer jezelf zijn in relatie met de ander

Hiervoor kan je terecht bij An Burvenich.

Coaching

Indien je gecoacht wil worden heb je een concreet doel voor ogen. Je wil heel concreet naar iets toe werken, een bepaald doel bereiken, een bepaalde verandering laten gebeuren. Toch is er iets dat je tot op heden nog steeds heeft belemmerd, om dat doel te bereiken, of tegenhoudt om er aan te beginnen.

Vanuit het hier en nu zoeken we hoe je dichter bij je doel kan geraken. Misschien is het doel niet duidelijk genoeg, misschien heb je een planningsprobleem, misschien helpt het als er iemand mee de vinger op de pols houdt, misschien heb je nog schrik om een nieuwe sprong te maken, een nieuwe richting te geven aan je leven. We gaan niet op zoek naar oorzaken in het verleden, tenzij na wederzijds overleg,  indien het misschien toch wenselijk kan zijn.

Coachen gebeurt positief stimulerend:  we zoeken naar positieve ondersteunende gedachten, concrete acties, in uitvoerbare stapjes en werken zo naar het doel toe.

Hiervoor kan je terecht bij An Burvenich en Katleen De Vos  en Maaike Verstraete

DGT-Coaching

Dialectische Gedragstherapie (DGT) is een vorm van cognitieve gedragstherapie, waarmee voornamelijk mensen behandeld worden die gediagnostiseerd zijn met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS).

Individuele DGT therapie: focust op het versterken van de motivatie van de cliënt en het helpen van de cliënt om de vaardigheden toe te passen in het dagelijkse leven.

Vaardigheden die geleerd worden

 • Kernoplettendheid: ‘emotionele geest’ en ‘redelijke geest’ met elkaar in balans brengen en zo tot ‘wijze geest’ komen.

 • Interpersoonlijke effectiviteit: vragen wat iemand nodig heeft, nee kunnen zeggen en om kunnen gaan met intermenselijke conflicten.

 • Emotieregulatie: emoties begrijpen, emotionele kwetsbaarheid verminderen en emotioneel lijden verminderen.

 • Crisis verdragen: accepteren van jezelf en de situatie op een niet-evaluerende en oordeelvrije manier.

Een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) wordt door 3 dingen gekenmerkt: een patroon van emotionele instabiliteit, impulsief en roekeloos gedrag, en intermenselijke instabiliteit (moeite met relaties en onzekerheid over levensdoelen). DGT is echter ook effectief bewezen voor een scala aan andere stoornissen zoals verslaving, depressie, PTSD en eetstoornissen.

Voor DGT-coaching kan je terecht bij An Burvenich.

Verlies- en rouwverwerking

Hiervoor kan je terecht bij An Burvenich en Katleen De Vos .

Psychodrama

Tot een betere integratie komen van gevoelens en emoties via het uitzetten en uitspelen van thema’s en situaties gebeurt tijdens psychodrama.  Je blijft hierin jezelf en je hoeft niet in een rol te stappen. In een psychodrama sessie wordt emotie, taal, actie en het weten aangesproken. Door de actie word je gestimuleerd om de eigen beleving te gaan verkennen en te verdiepen. Doordat je zelf ‘doet en ervaart’ is psychodrama een zeer effectieve methode om heling- en veranderingsprocessen op gang te brengen.

Psychodrama is uitermate geschikt voor de behandeling van relationele problemen, sociale -of emotionele stoornissen, depressie, intra-psychische conflicten, existentiële vragen…

Voor Psychodrama kan je terecht bij Katleen De Vos.

Dramatherapie

Dramatherapie is een medium uit de creatieve therapie (naast muziek-, dans en beeldende therapie). Het is een handelings- en ervaringsgerichte vorm van therapie, waarbij een mogelijkheid wordt gecreëerd om de eigen subjectief beleefde realiteit te laten zien. Het naar buiten brengen van de eigen situatie in de spelwerkelijkheid, creëert verhalen en beelden waarin men zichzelf en anderen kan herkennen.

In de behandeling staan vooral ‘doen en ervaren’ centraal. Deze vorm van therapie is erop gericht veranderings-, ontwikkelings- en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen. Het resultaat kan bijvoorbeeld verwerking, verrijking of inzicht zijn en ook verbetering van het cognitieve of lichamelijk functioneren.

Dramatherapie kan hulp bieden bij diverse problematieken op sociaal, emotioneel en psychisch gebied.

 • problemen met het uiten van emoties
 • angsten, faalangst en onzekerheid
 • moeite met het aangaan van sociale contacten
 • verwerking van moeilijke ervaringen en trauma’s

Voor dramatherapie kan je terecht bij Katleen De Vos.

 Adem- en Spanningsreducerende Therapie (TRE)

Bij stress-situaties of in het dagelijkse (gehaaste) leven, gaan we vaak beperkt ademen: enkel in de borstkas, zonder het middenrif goed te gebruiken. Hierdoor moeten rug- en nekspieren meer helpen, wat niet alleen extra energie vraagt van het lichaam maar ook spierspanningen en/of hoofdpijn brengt.

Bewust en ontspannen ademhalen, geeft je de vrijheid om je niet langer met gedachten en gevoelens te identificeren. Het schept ruimte en innerlijke veiligheid om (oude) pijnlijke ervaringen te integreren.

Door het ademen met een ontspannen ritme te verbinden, wordt de aandacht in het nu en in het lichaam gebracht. Hierbij ontstaat contact met lichamelijke gevoelens en de daaraan gekoppelde gedachten/emoties. Deze krijgen zuurstof en ruimte. Het ademen in de sessie is een voorbereiding op spanningsreducerende oefeningen (TRE: Tension and Trauma Releasing Exercisis).

Deze oefeningen zorgen ervoor dat de psoas-spier zich kan ontspannen en los trillen. Wat een natuurlijke reflex is bij loslaten van spanning en trauma in het lichaam. Hierna voelt men zich opgelucht en diep ontspannen.

Voor wie

 • jongeren/volwassenen/ouderen die spanning en stress ervaren, waardoor er futloosheid optreedt en er weinig energie beschikbaar is.

Hiervoor kan je terecht bij Katleen De Vos.

Familieopstellingen

Thema’s en trauma’s uit het gezin van herkomst of vroegere generaties, kunnen onbewust overgedragen worden naar ons huidig gezin en relaties. Opstellingen brengen deze verborgen generatiepatronen aan het licht en laten inzicht en diepe heling toe.

Eerst bekijken we op welke problemen of vragen het telkens vastloopt. Vervolgens wordt het innerlijk beeld van de verhoudingen tussen familieleden uitgezet in de ruimte. Hier zijn geen echte familieleden voor nodig. In een groep kunnen de andere groepsleden representant zijn.

Door herordening is het mogelijk om zich bewust te worden van verstrikkingen en kan het familiesysteem tot rust komen als men opnieuw zijn juiste plek kan innemen.

Familieopstellingen zijn voor iedereen die het gevoel heeft vast te lopen in relaties (partner, familie/gezin of vrienden/collega’s).

Voor familieopstellingen kan je terecht bij Katleen De Vos.

Emotioneel lichaamswerk

ELW is een ervarings- en lichaamsgerichte vorm van psychotherapie. Deze holistische therapievorm (totaalbeeld van lichaam en geest) heeft als uitgangspunt dat psychische spanningen lichamelijk beleefd worden. Soms kunnen we zo vast komen te zitten in ons hoofd, dat we niet meer kunnen voelen met ons lijf. Zo gaan we vaak gespannen en verkrampt door het leven. Je openstellen, uiten en uitdagingen aangaan worden vervangen door afsluiten, controle, inhouden, wachten en vermijden.

D.m.v. specifieke lichaamsoefeningen zoals ontladings-, inspannings-, en ontspanningsoefeningen in combinatie met ademhalingsoefeningen wordt je bewust van de signalen die je lichaam geeft en de emoties die hieraan gekoppeld zijn.

Dit is voor iedereen die moeite heeft met het doorleven van emoties en de gewoonte heeft aangeleerd om ze te onderdrukken. Voor wie zich vrijer en vitaler wil voelen.

Voor emotioneel lichaamswerk kan je terecht bij Katleen De Vos.

Relatietherapie

Als je voelt dat het op de een of andere manier vastloopt in de relatie met je partner. Of als het verlangen leeft naar meer verdieping/verbinding tussen elkaar.

Er wordt samen bekeken wat de behoeften zijn van ieder en welke dynamiek jullie als voedend of niet voedend ervaren.

Relatietherapie is voor koppels -man/vrouw, vrouw/vrouw, man/man- die graag vanuit verbinding (opnieuw) in dialoog willen gaan met elkaar.

Voor relatietherapie kan je terecht bij Katleen De Vos.

Clean Space

Onze dagdagelijkse taal is ‘doorspekt’ met metaforen en ruimtelijke metaforen nemen daarbij een belangrijke ‘plaats’ in. Er verschijnen dingen ‘op ons pad’. Soms geraken we daar niet  ‘voorbij’, maar het kan ook zijn dat we het ‘achter ons’ laten, of we laten het gewoon ‘links liggen’. Natuurlijk is het fijn als we iets ‘een plaats kunnen geven’, maar we raken er soms niet ‘bovenop’, of we ‘komen er niet uit’. ‘ Onderliggende redenen zijn niet altijd ‘voor de hand liggend’, ook al lijkt het ‘oppervlakkig gezien’ duidelijk. We kunnen ‘het noorden kwijtraken’, en dan is het goed om weer ‘een stap in de juiste richting’ te zetten.

In Clean Space creëer je eerst een ruimtelijke metafoor voor je probleem of je vraag, en vervolgens onderzoeken we die metafoor in groot detail.

Dit is een creatief en intuïtief proces dat vaak resulteert in verrassende inzichten en realisaties, die je kunnen helpen om weer terug op gang te komen als je het gevoel hebt vastgelopen te zijn.

Voor Clean Space kan je terecht bij Katleen De Vos.

Integratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie werkt vanuit de combinatie van verschillende
vormen van psychotherapie. Omdat elke mens een unieke benadering
nodig heeft, past de integratieve therapeut zijn ondersteuning aan aan de
behoeften en de eigenheid van de cliënt.
De integratief therapeut gebruikt zijn theoretische kennis over de
verscheidene therapeutische stromingen en zijn hypothese over de behoeften
van de cliënt om vanuit een weloverwogen en getoetste keuze bepaalde
methodes toe te passen. Deze ondersteuning combineert mogelijk
gesprekstherapie, systeemtherapie, cliëntgerichte therapie,
psychoanalystische psychotherapie, cognitieve gedragstherapie of
experiëntiële therapie en richt zich zowel op de persoon als individu als op de
context van de persoon.

Een integratief therapeut zal in eerste instantie luisteren naar je verhaal en
onderzoeken welke ondersteuning je nodig hebt. De therapeut doet dit
vanuit een ontvankelijke en warme houding tov jou als persoon en het verhaal
dat je meebrengt.
Een integratief psychotherapeut werkt daarnaast pragmatisch en eclectisch.
Vanuit een goede observatie en betrokkenheid tracht de therapeut de meest
passende methode te vinden om de therapie mee verder te zetten. Dit kan
echter ook per sessie afwisselen, al naargelang jouw behoefte of de situatie.

Voor Integratieve Therapie kan je terecht bij Anneleen Dijkstra.

Positieve Psychologie

Voor Positieve Psychologie kan je terecht bij Maaike Verstraete

VOOR ALLE INFO OVER DE TARIEVEN, DUURTIJD EN TERUGBETALING: ZIE PRAKTISCH.